CALABRJIA!

 

Calabrija! Eu sugnu ndinucchiātu

Chi dinocchja scuverti avant'ā ttia:

Pardunāmi si ffici u scustumātu

Ca tandu era higghiōlu e nno nsapia

E jiia girāndu comu nu sbandātu

Par'č  ca ndau lu hōcu cu mmia.

Pa qquantu puru ccā hų scarognātu,

Attra terra no nvitti meggh'j tia.

Vitti nigghiāti, sulj smarangiātu,

Genti c'u cori hriddu, i Lumbardia.

Doppu vint'anni sugnu ndinocchiātu

Ch'i dinōcchiascuvčrti avant'a ttia:

Ccā, undi lapru a vucca, dicu "hjātu!"

Cu pur'ā scarōgna č hhjųri e ppojisia.

Ariju nettu e ssųlj nnamurātu,

Genti cc'u cori chjinu i gugghjardia!

 

autore

ANTONIO ZURZOLO

TELEFONO: 0964/977201