CAMPAVANU CENT'ANNI

 

A bonanima d'a nanna

Campau cent'anni e nu jornu,

Stacia nt'a na capanna

Cu quattru higghjōli ntornu,

Nenza doluri i testa,

Nenza doluri i panza,

Era na himmana onesta

Chi nno sapia vilanza.

no njia pa nu giālatu,

Si nutria di vinu sanu

E ppāni ntozzulōtu, 

hattu di orgiu e rranu.

Ora l'omu modernu,

viziusu e vvacabųndu,

A stati a hici mbernu

E u cotraru tundu.

Si vvai nt'č mercati

ndi trovi provuluni

E ccāsu di potāti,

Agru com'o ljmuni.

Ccatti nu pantaluni

I prastica hilāta,

U paghi nu miljuni

E tti dura na jornata.

Chistu e u progressu

D'u populu modernu:

Si mbelčna iglju stessu

E hhjastima o Papatčrnu.

 

Autore: Antonio Zurzolo

 

 

Home